Valérie de Grave

 

Verloop

De aanmelding

De aanmelding gebeurt door de ouders telefonisch of via de website. Dan wordt er een eerste afspraak vastgelegd.

Intakegesprek en diagnostisch onderzoek

Een intakegesprek of een eerste verkennend gesprek wordt met de ouder(s) gevoerd, om de problemen en de vraag duidelijk in kaart te brengen. Vervolgens vindt er een diagnostisch onderzoek plaats met het kind of de jongere zelf. Hierbij wordt er verder stil gestaan bij de problemen, de algemene belevingswereld van het kind of de jongere,….. Dit gebeurt aan de hand van gesprekken, vragenlijsten, belevingsgericht onderzoek,….

Bespreking met de ouders

De bevindingen van de eerste gesprekken worden met de ouders doorgenomen in een adviesgesprek. Van daaruit wordt er, samen met de ouders, gekeken wat vervolgens de beste oplossing is naar de toekomst toe. Dit kan gaan van ouderondersteuning, individuele begeleiding met het kind, gesprekken met de ouders, een groepstraining,…. Het advies kan ook leiden tot een doorverwijzing, indien blijkt dat hier niet de meest aangewezen begeleiding kan geboden worden.

Begeleiding

De eigenlijke begeleiding wordt opgestart. Concreet kan dit zijn: individuele begeleiding, gezinsgesprekken, opvoedingsondersteuning, een groepstraining, studiebegeleiding,….

Evaluatie, opvolging en afronding

Met regelmatige tussenperiodes wordt de begeleiding geëvalueerd. Het evalueren, geleidelijk afbouwen en afronden van de begeleiding, gebeurt steeds in overleg.